imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarzadzenie 2019

Zarządzernie nr 1 - 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Sp
Zarządzenie nr 1 - 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 2-2019 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na 2
Zarządzenie Nr 2-2019 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na 2019rok.
Więcej »
Zarządzenie nr 3-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
Zarządzenie nr 3-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 4-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok
Zarządzenie Nr 4-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 5-2019 w sprawie powołania zespołu ds Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Spo
Zarządzenie Nr 5-2019 w sprawie powołania zespołu ds Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6-2019 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzu
Zarządzenie Nr 6-2019 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny......
Więcej »
Zarządzenie Nr 7-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminie Goworowo n a 2019 rok
Zarządzenie Nr 7-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminie Goworowo n a 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie nr 8-2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Zarządzenie nr 8-2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Zarządzenie Nr 9-2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzamin
Zarządzenie Nr 9-2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 10-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ...
Zarządzenie Nr 10-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ...
Więcej »
Zarządzenie Nr 11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 12-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 13-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 13-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 14-2019 w sprawie powołania komisji skontrowej ds. kontroli materiałów bibliotecznych
Zarządzenie Nr 14-2019 w sprawie powołania komisji skontrowej ds. kontroli materiałów bibliotecznych w GBP w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 15-2019 w spawie zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 15-2019 w spawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 16-2019 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 59-2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityk
Zarządzenie Nr 16-2019 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 59-2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki ) rachunkowości w GOKSiR
Więcej »
Zarządzenie Nr 17-2019 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 60-2018 w sprawie wprowadzenia zasad ( polity
Zarządzenie Nr 17-2019 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 60-2018 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w GBP
Więcej »
Zarządzenie Nr 18-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 18-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacych uprawnien w zakresie
Zarządzenie Nr 19-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacych uprawnien w zakresie zaciągania zobowiązań ....
Więcej »
Zarządzenie Nr 20 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds. wdrażania str
Zarządzenie Nr 20 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds. wdrażania strategii RPS
Więcej »
Zarządzenie Nr 21-2019 w dprawie przestawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżet
Zarządzenie Nr 21-2019 w sprawie przestawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i sprawozdań rocznych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 22-2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018r
Zarzadzenie Nr 22-2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018r
Więcej »
Zarządzenie Nr 26-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutó
Zarządzenie Nr 26-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 27-2019 w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomosci
Zarządzenie Nr 27-2019 w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomosci
Więcej »
Zarządzenie Nr 28-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowej w Goworowie
Zarządzenie Nr 28-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 29-2019 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 29-2019 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 30-2019 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy czynności zastrzeżonych dla kierowni
Zarządzenie Nr 30-2019 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Więcej »
Zarządzenie Nr 31-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i mak
Zarządzenie Nr 31-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie...
Więcej »
Zarządzenie Nr 32-2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji słuzbowej dla członków Gminnej Komisji Ro
Zarządzenie Nr 32-2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 33-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 33-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Go
Zarządzenie Nr 34-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 35-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związ
Zarządzenie Nr 35-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach powszechnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do pzyjmowania zgłoszeń kandyd
Zarządzenie Nr 36-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do pzyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW.
Więcej »
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projetku Programu Ochr
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projetku Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 - 2022 .....
Więcej »
Zarządzenie Nr 38-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnaowego samorządowej instyt
Zarządzenie Nr 38-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnaowego samorządowej instytucji kultury - GBP za 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnaowego samorządowej instyt
Zarządzenie Nr 39-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnaowego samorządowej instytucji kultury - GOKSiR za 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 40-2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania p
Zarządzenie Nr 40-2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Więcej »
Zarządzenie Nr 41-2019 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletnich Strategicznych Progr
Zarządzenie Nr 41-2019 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych oraz wzoru wniosku do WSPO.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 42-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43-2019 w sprawie przedstawienie Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jedno
Zarządzenie Nr 43-2019 w sprawie przedstawienie Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 44-2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gmi
Zarządzenie Nr 44-2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 45-2019 w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w obrębie Ponikiew Duża, gm. Goworo
Zarządzenie Nr 45-2019 w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w obrębie Ponikiew Duża, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 46-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 46-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47-2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 - 2028
Zarządzenie Nr 47-2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 - 2028
Więcej »
Zarządzenie Nr 48-2019 w sprawie zmian Zarządzenie Nr 47-2019 w sprawie wieloletniej Prognozy Finans
Zarządzenie Nr 48-2019 w sprawie zmian Zarządzenie Nr 47-2019 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019- 2028
Więcej »
Zarz adzenie Nr 49-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarz adzenie Nr 49-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 50-2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie Pokrzywnica, gm
Zarządzenie Nr 50-2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie Pokrzywnica, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 51-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworo
Zarządzenie Nr 51-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 52-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 52-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Goworowie w 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 53-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok
Zarządzenie Nr 53-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 54-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandyd
Zarządzenie Nr 54-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 55-2019 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu
Zarządzenie Nr 55-2019 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu
Więcej »
Zarządzenie Nr 56-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Zarządzenie Nr 56-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 57 - 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok
Zarządzenie Nr 57 - 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 58-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy.
Zarządzenie Nr 58-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 59-2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora przedszkola Samorząd
Zarządzenie Nr 59-2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Goworo
Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacj
Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ...
Więcej »
Zarządzenie Nr 62-2019 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 62-2019 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 63-2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 20
Zarządzenie Nr 63-2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży....
Więcej »
Zarządzenie Nr 64-2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wdrodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 64-2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wdrodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 65-2019 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 65-2019 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 66-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Zarządzenie Nr 66-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 lipca 2019 w sprawie powołania komisji do rozpa
Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 lipca 2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Goworowo w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów....
Więcej »
Zarzadzenie Nr 68.2019 Wójta gminy Goworowo z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzami
Zarzadzenie Nr 68.2019 Wójta gminy Goworowo z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego P. Anny Miłek
Więcej »
Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 4 lipca 2019 w w sprawie powołania komisji egzami
Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 4 lipca 2019 w w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego P. Martyny Twardziak
Więcej »
Zarządzenie Nr 70-2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Goworówek, gm. Goworowo
Zarządzenie Nr 70-2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Goworówek, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 71-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody
Zarządzenie Nr 71-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody
Więcej »
Zarządzenie Nr 72-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody i odprowadzanie ścieków
Zarządzenie Nr 72-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody i odprowadzanie ścieków
Więcej »
Zarządzenie Nr 73-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody
Zarządzenie Nr 73-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody
Więcej »
Zarządzenie Nr 74-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody
Zarządzenie Nr 74-2019 w sprawie rozłożenia na raty należnosci za pobór wody
Więcej »
Zarządzenie Nr 75-2019 w sprawie zmian w budzęcie Gminy Goworowo na 2019rok
Zarządzenie Nr 75-2019 w sprawie zmian w budzęcie Gminy Goworowo na 2019rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 76-2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci gruntowej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 76-2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 77-2019 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nierucomości gruntowej
Zarządzenie Nr 77-2019 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nierucomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 78-2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Gowor
Zarządzenie Nr 78-2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Goworowo i kształotowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r......
Więcej »
Zarządzenie Nr 79-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 79-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 80-2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Damięty, gm. Goworowo
Zarządzenie Nr 80-2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Damięty, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 81-2019 w sprawie upoważnienia pracownika do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na czło
Zarządzenie Nr 81-2019 w sprawie upoważnienia pracownika do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW
Więcej »
Zarządzenie Nr 82-2019 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia czynności związanych ze spor
Zarządzenie Nr 82-2019 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia czynności związanych ze sporzadzeniem aktów pełnomocnictwa
Więcej »
Zarządzenie Nr 83-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 14
Zarządzenie Nr 83-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 144-3 położonej w obrębie ewidencyjnym Goworowo, stanowiącej własność gminy Goworowo w drodze przetargu....
Więcej »
Zarzadzenie Nr 84-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Zarządzenie Nr 84-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 85-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 85-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 86-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 86-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 87-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 87-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 88-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
Zarządzenie Nr 88-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
Więcej »
Zarządzenie Nr 89-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 89-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 90-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 91-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 91-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie nr 92-2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Goworowo na lat
Zarządzenie nr 92-2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Zarządzenie Nr 93-2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2020ro
Zarządzenie Nr 93-2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2020rok.
Więcej »
zarzadzenie Nr 94-2019 w sprawie WPF Gminy Goworowo na 2019-2028
zarzadzenie Nr 94-2019 w sprawie WPF Gminy Goworowo na 2019-2028
Więcej »
Zarządzenie Nr 95-2019 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Zarządzenie Nr 95-2019 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 96-2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Nr 96-2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 97-2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie Ponikiew Mała,
Zarządzenie Nr 97-2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie Ponikiew Mała, gm. Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 98-2019 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo
Zarzadzenie Nr 98-2019 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 99-2019 w sprawie zmian w budzecie miny Goworowo na 2019rok
Zarządzenie Nr 99-2019 w sprawie zmian w budzecie miny Goworowo na 2019rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 100-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Zarządzenie Nr 100-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 101-2019 w sprawie przekazania wodociągu w Dzbądzku
Zarządzenie Nr 101-2019 w sprawie przekazania wodociągu w Dzbądzku
Więcej »
Zarządzenie Nr 102-2019 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i drukó
Zarządzenie Nr 102-2019 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 103-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących sie n
Zarządzenie Nr 103-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących sie na terenie niestrzeżonym Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 104-2019 w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzi
Zarządzenie Nr 104-2019 w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 105-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok
Zarządzenie Nr 105-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 106-2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w ZGK
Zarządzenie Nr 106-2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w ZGK
Więcej »
Zarzadzenie Nr 107-2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w samochodach O
Zarzadzenie Nr 107-2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w samochodach OSP i zbiorniku na olej w budynku urzędu gminy oraz stanu materiałów biurowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 108-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Goworowie
Zarządzenie Nr 108-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 109-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Pasiekach
Zarzadzenie Nr 109-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Zarządzenie Nr 110-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kuninie
Zarządzenie Nr 110-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 111-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i
Zarządzenie Nr 111-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 112-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w G
Zarządzenie Nr 112-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 113-2019 o zamiarze zamiany nieruchomości.
Zarzadzenie Nr 113-2019 o zamiarze zamiany nieruchomości.
Więcej »
Zarządzenie Nr 114-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Zarządzenie Nr 114-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 115-2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 115-2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 116-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Zarządzenie Nr 116-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 117-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 117-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 118-2019 w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej w Brzeźnie
Zarządzenie Nr 118-2019 w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej w Brzeźnie
Więcej »
Zarządzenie Nr 119-2019 w sprawie przekazania sieci kanlizacyjnej Daniłowo - Szczawin
Zarządzenie Nr 119-2019 w sprawie przekazania sieci kanlizacyjnej Daniłowo - Szczawin
Więcej »
zarządzenie Nr 120-2019 w sprawie przekazania wodociągu Ponikiew Duża
zarządzenie Nr 120-2019 w sprawie przekazania wodociągu Ponikiew Duża
Więcej »
Zarządzenie Nr 121-2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 121-2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 122-2019w sprawie zasad prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Goworowo....
Zarządzenie Nr 122-2019w sprawie zasad prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Goworowo....
Więcej »