imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2019

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.21.19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.21.19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty z
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.23.19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.23.19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.24.19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacj
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.24.19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.25.19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadza
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.25.19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.26.19 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.26.19 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.27.19 zmieniająca uchwałę Nr XXX18516 Rady Gminy Goworowo w sprawie
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.27.19 zmieniająca uchwałę Nr XXX18516 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym Gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów pub
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.28.19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakład
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.28.19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.29.19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.29.19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.30.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.30.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.31.19 w sprawie przyjęcia
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.31.19 w sprawie przyjęcia
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.32.19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla cz
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.32.19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo NrVI.33.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kul
Uchwała Rady Gminy Goworowo NrVI.33.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.34.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Sp
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.34.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Społeczno
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.35.2019 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictw
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.35.2019 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku
Więcej »
Uchwała Nr VII.36.19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakła
Uchwała Nr VII.36.19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr VII.37.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII.37.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospoda
Więcej »
Uchwała Nr VII.38.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa
Uchwała Nr VII.38.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała Nr VII.39.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych prz
Uchwała Nr VII.39.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII.40.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała Nr VIII.40.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr VIII.41.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr VIII.41.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr VIII.42.2019 w sprawie przekazania skargi do WSA
Uchwała Nr VIII.42.2019 w sprawie przekazania skargi do WSA
Więcej »
Uchwała NR IX.43.19 zmieniająca uchwał w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała NR IX.43.19 zmieniająca uchwał w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr IX.44.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr IX.44.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr IX.45.19 w sprawie zaciagniecia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinans
Uchwała Nr IX.45.19 w sprawie zaciagniecia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w zwiazku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie
Więcej »
Uchwała Nr IX.46.19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.
Uchwała Nr IX.46.19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr IX.47.19 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek
Uchwała Nr IX.47.19 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek
Więcej »
Uchwała Nr IX.48.19 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr IX.48.19 w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr IX.49.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszko
Uchwała Nr IX.49.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr X.50.19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Uchwała Nr X.50.19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr X.51.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania
Uchwała Nr X.51.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Nr X.52.19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Uchwała Nr X.52.19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr X.53.19 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr X.53.19 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr X.54.19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłate zryczałtowanego dodatku energetyczne
Uchwała Nr X.54.19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłate zryczałtowanego dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr X.55.19 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uchwała Nr X.55.19 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Więcej »
Uchwała Nr XI.56.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr XI.56.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr XI.57.19 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XI.57.19 w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XI.58.19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr XI.58.19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XI.59.19 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego dla cz
Uchwała Nr XI.59.19 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych
Więcej »
Uchwała Nr XI.60.19 zmieniającauchwałę w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Go
Uchwała Nr XI.60.19 zmieniającauchwałę w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.61.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.40.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Brzeźn
Uchwała Nr XI.61.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.40.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Brzeźno Kolonia
Więcej »
Uchwała Nr XI.62.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.41.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Brzeźn
Uchwała Nr XI.62.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.41.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Brzeźno
Więcej »
Uchwała Nr XI.63.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.42.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Borki
Uchwała Nr XI.63.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.42.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Borki
Więcej »
Uchwała Nr XI.64.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.43.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Cisk
Uchwała Nr XI.64.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.43.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Cisk
Więcej »
Uchwała Nr XI.65.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.44.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Czarno
Uchwała Nr XI.65.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.44.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Czarnowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.66.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.45.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Czerni
Uchwała Nr XI.66.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.45.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Czernie
Więcej »
Uchwała Nr XI.67.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.46.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Damiet
Uchwała Nr XI.67.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.46.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Damiety
Więcej »
Uchwała Nr XI.68.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.47.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Daniło
Uchwała Nr XI.68.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.47.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Daniłowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.69.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.48.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Dzbadz
Uchwała Nr XI.69.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.48.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Dzbadzek
Więcej »
Uchwała Nr XI.70.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.49.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Góry
Uchwała Nr XI.70.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.49.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Góry
Więcej »
Uchwała Nr XI.71.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.50.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Goworo
Uchwała Nr XI.71.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.50.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.72.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.51.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Goworó
Uchwała Nr XI.72.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.51.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Goworówek
Więcej »
Uchwała Nr XI.73.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.52.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Gierwa
Uchwała Nr XI.73.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.52.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Gierwaty
Więcej »
Uchwała Nr XI.74.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.53.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Grabow
Uchwała Nr XI.74.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.53.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Grabowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.75.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.54.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Grodzi
Uchwała Nr XI.75.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.54.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Grodzisk Mały
Więcej »
Uchwała Nr XI.76.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.55.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jawory
Uchwała Nr XI.76.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.55.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jawory Podmaście
Więcej »
Uchwała Nr XI.77.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.56.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jawory
Uchwała Nr XI.77.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.56.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jawory Stare
Więcej »
Uchwała Nr XI.78.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.57.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jawory
Uchwała Nr XI.78.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.57.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jawory Wielkopole
Więcej »
Uchwała Nr XI.79.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.58.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jurgi
Uchwała Nr XI.79.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.58.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jurgi
Więcej »
Uchwała Nr XI.80.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.59.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Józefo
Uchwała Nr XI.80.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.59.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Józefowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.81.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.60.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jemiel
Uchwała Nr XI.81.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.60.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Jemieliste
Więcej »
Uchwała Nr XI.82.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.61.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kobyli
Uchwała Nr XI.82.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.61.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kobylin
Więcej »
Uchwała Nr XI.83.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.62.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Krusze
Uchwała Nr XI.83.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.62.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kruszewo
Więcej »
Uchwała Nr XI.84.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.63.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kunin
Uchwała Nr XI.84.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.63.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kunin
Więcej »
Uchwała Nr XI.85.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kaczka
Uchwała Nr XI.85.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kaczka
Więcej »
Uchwała Nr XI.86.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.65.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Lipian
Uchwała Nr XI.86.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.65.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Lipianka
Więcej »
Uchwała Nr XI.87.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.66.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Ludwin
Uchwała Nr XI.87.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.66.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.88.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.67.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Michał
Uchwała Nr XI.88.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.67.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Michałowo
Więcej »
Uchwała Nr XI.89.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.68.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Nogawk
Uchwała Nr XI.89.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.68.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Nogawki
Więcej »
Uchwała Nr XI.90.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.69.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Pokrzy
Uchwała Nr XI.90.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.69.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
Więcej »
Uchwała Nr XI.91.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.70.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Pokrzy
Uchwała Nr XI.91.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.70.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica Kolonia
Więcej »
Uchwała Nr XI.92.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.71.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Pasiek
Uchwała Nr XI.92.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.71.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Pasieki
Więcej »
Uchwała Nr XI.93.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.72.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Poniki
Uchwała Nr XI.93.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.72.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała
Więcej »
Uchwała Nr XI.94.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.73.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Poniki
Uchwała Nr XI.94.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.73.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia
Więcej »
Uchwała Nr XI.95.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.74.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Poniki
Uchwała Nr XI.95.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.74.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Duża
Więcej »
Uchwała Nr XI.96.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.75.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Rębisz
Uchwała Nr XI.96.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.75.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Rębisze Działy
Więcej »
Uchwała Nr XI.97.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.76.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Rębisz
Uchwała Nr XI.97.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.76.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Rębisze Kolonia
Więcej »
Uchwała Nr XI.98.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.77.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Rębisz
Uchwała Nr XI.98.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.77.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Rębisze Parcele
Więcej »
Uchwała Nr XI.99.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.78.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Szarła
Uchwała Nr XI.99.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.78.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Szarłat
Więcej »
Uchwała Nr XI.100.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.79.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Szcza
Uchwała Nr XI.100.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.79.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Szczawin
Więcej »
Uchwała Nr XI.101.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.80.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Strun
Uchwała Nr XI.101.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.80.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Struniawy
Więcej »
Uchwała Nr XI.102.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.81.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Wólka
Uchwała Nr XI.102.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.81.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Wólka Brzezińska
Więcej »
Uchwała Nr XI.103.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.82.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Wólka
Uchwała Nr XI.103.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.82.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Wólka Kunińska
Więcej »
Uchwała Nr XI.104.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.83.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Zaorz
Uchwała Nr XI.104.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.83.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Zaorze
Więcej »
Uchwała Nr XI.105.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.84.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Żabin
Uchwała Nr XI.105.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.84.15 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Żabin
Więcej »
Uchwała Nr XII.106.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Uchwała Nr XII.106.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028.
Więcej »
Uchwała Nr XII.107.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Uchwała Nr XII.107.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
Więcej »
Uchwała Nr XII.108.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie zmiany uchwały Nr XI571
Uchwała Nr XII.108.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie zmiany uchwały Nr XI5719 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej.
Więcej »
Uchwała Nr XII.109.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Inwe
Uchwała Nr XII.109.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Więcej »
Uchwała Nr XII.110.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie w sprawie powołania Ze
Uchwała Nr XII.110.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr XII.111.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komend
Uchwała Nr XII.111.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr XII.112.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
Uchwała Nr XII.112.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XIII.113.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała Nr XIII.113.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr XIII.114.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr XIII.114.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr XIII.115.19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłaczenie jej częsci z
Uchwała Nr XIII.115.19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłaczenie jej częsci z użytkowania jako drogi publicznej
Więcej »
Uchwała Nr XIII.116.19 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 20
Uchwała Nr XIII.116.19 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026
Więcej »
Uchwała Nr XIV.117.19 zmieniajaca uchwałe w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała Nr XIV.117.19 zmieniajaca uchwałe w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr XIV.118.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr XIV.118.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr XIV.119.19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV.119.19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIV.120.19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa oblic
Uchwała Nr XIV.120.19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr XIV.121.19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie
Uchwała Nr XIV.121.19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XIV.122.19 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
Uchwała Nr XIV.122.19 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
Więcej »
Uchwała Nr XV-123-19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok
Uchwała Nr XV-123-19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2019rok
Więcej »
Uchwała Nr XVI.124.19 zmianiajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała Nr XVI.124.19 zmianiajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwałą nr XVI.125.19 w sprawie zmian w budzęcie Gminy Goworowo na 2019r.
Uchwałą nr XVI.125.19 w sprawie zmian w budzęcie Gminy Goworowo na 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr XVI.126.19 w spr. zm. uchwały Nr XXIII.146.16 RG w sprawie szczegółowych warunków przyzn
Uchwała Nr XVI.126.19 w spr. zm. uchwały Nr XXIII.146.16 RG w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpł. za usługi opiek. i specj....
Więcej »
Uchwała Nr XVI.127.19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozar
Uchwała Nr XVI.127.19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi.....
Więcej »
Uchwała Nr XVI.128.19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uchwała Nr XVI.128.19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.
Więcej »
Uchwała Nr XVII.129.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała Nr XVII.129.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwąła Nr XVII.130.19 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 209
Uchwąła Nr XVII.130.19 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 209
Więcej »
Uchwała Nr XVII.131.19 w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XVII.131.19 w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XVII.132.19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XVII.132.19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XVII.133.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
Uchwała Nr XVII.133.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego...
Więcej »
Uchwała Nr XVII.134.19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody
Uchwała Nr XVII.134.19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budzetu Gminy Goworowo instrumentem płatniczym
Więcej »
Uchwała Nr XVII.135.19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok s
Uchwała Nr XVII.135.19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok szkolny 2019.2020
Więcej »
Uchwała Nr XVII.136.19 w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym bedącym włascicieklami budy
Uchwała Nr XVII.136.19 w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym bedącym włascicieklami budynków mieszkalnych (...)
Więcej »
Uchwała Nr XVII.137.19 w sprawie ustalenia ryczłtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komun
Uchwała Nr XVII.137.19 w sprawie ustalenia ryczłtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości (...)
Więcej »
Uchwała Nr XVII.138.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od
Uchwała Nr XVII.138.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (...)
Więcej »