imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2016

Uchwała nr XIX/118/16
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo na lata 2016-2020
Więcej »
Uchwała nr XIX/119/16
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym
Więcej »
Uchwała nr XIX/120/16
w sprawie określenia obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XIX/121/16
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XX/122/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XX/123/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XX/124/16
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie
Więcej »
Uchwała nr XX/125/16
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Więcej »
Uchwała nr XX/126/16
w sprawie przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2016 roku".
Więcej »
Uchwała nr XX/127/16
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/175/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała nr XX/128/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XX/129/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XX/130/16
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Więcej »
Uchwała nr XX/131/16
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Uchwała nr XXII/132/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XXII/133/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XXII/134/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W na odcinku Kamianka - Goworowo"
Więcej »
Uchwała nr XXII/135/16
w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z siedziba w Szczawinie
Więcej »
Uchwała nr XXII/136/16
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goworowo oraz granic ich obwodów
Więcej »
Uchwała nr XXII/137/16
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania w Brzeź
Więcej »
Uchwała nr XXII/138/16
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowit
Więcej »
Uchwała nr XXII/139/16
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
Więcej »
Uchwała nr XXIII/140/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 rok
Więcej »
Uchwała nr XXIII/141/16
w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy
Więcej »
Uchwała nr XXIII/142/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XXIII/143/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016
Więcej »
Uchwała nr XXIII/144/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2015
Więcej »
Uchwała nr XXIII/145/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2015
Więcej »
Uchwała nr XXIII/146/16
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub ca
Więcej »
Uchwała nr XXIII/147/16
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
Więcej »
Uchwała nr XXIII/148/16
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała nr XXIII/149/16
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru
Więcej »
Uchwała nr XXIII/150/16
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko
Więcej »
Uchwała nr XXIII/151/16
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXIII/152/16
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXIV/153/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XXIV/154/16
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie , Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXIV/155/16
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXV/156/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XXV/157/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXV/158/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 250311 W relacji laski Włościańskie - Skołowo - Księżopole - od skrzyżowania z droga powiatowa nr 2564 W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2663
Więcej »
Uchwała nr XXVI/159/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XXVI/160/16
zmieniająca uchwałę w sprawę gromadzenia na wydzielonych rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
Więcej »
Uchwała nr XXVI/161/16
w spawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej
Więcej »
Uchwała nr XXVII/162/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XXVII/163/16
W sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XXVII/164/16
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała nr XXVII/165/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Więcej »
Uchwała nr XXVII/166/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XIII/167/16
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała nr XXVII/168/16
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Goworowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała nr XXVII/169/16
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XXVII/170/16
w sprawie zmiany Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XXVII/171/16
zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia komisji Rewizyjnej kontroli problemowej
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/172/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/173/16
w sprawie oceny aktualności kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/174/16
w sprawie przyjęcia "Wieloletniej Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2016-2020"
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/175/16
w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goworowo na lata 2016-2020 "
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/176/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/177/16
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/178/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016
Więcej »
Uchwała nr XIX/179/16
w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XIX/180/16
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
Więcej »
Uchwała nr XXX/181/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XXX/182/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XXX/183/16
w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXX/184/16
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXX/185/16
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym Gminy Goworowo zaliczamy do sektora finansów publicznych
Więcej »
Uchwała nr XXX/186/16
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2017-2019
Więcej »
Uchwała nr XXX/187/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 dla Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXX/188/16
w sprawie zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety
Więcej »