imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2013

Zarzadzenie Nr 82/2013
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 81/2013
z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie użyczenia nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 80/2013
z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 79/2013
z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 78/2013
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 77/2013
z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:" Przystosowanie istniejącego budynku magazynowo-garażowego i terenu na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych".
Więcej »
Zarzadzenie Nr 76/2013
z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 75/2013
z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 74/2013
z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie udziału pracowników Urzędu Gminy Goworowo w szkoleniach finansowanych z projektu pod tytułem "Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesi
Więcej »
Zarzadzenie Nr 73/2013
z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 72/2013
z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 71/2013
z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
Więcej »
Zarzadzenie Nr 70/2013
z dnia 10 grudnia 2013r uchylające zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 69/2013
z dnia 10 grudnia 2013 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 68/2013
z dnia 10 grudnia 2013r uchylające zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 67/2013
z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 66/2013
z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn: 'Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Kaczka".
Więcej »
Zarzadzenie Nr 65/2013
z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 64/2013
z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 63/2013
z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Grodzisk mały , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 62/2013
z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn."Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ludwinowie".
Więcej »
Zarzadzenie Nr 61/2013
z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Remont dachu z domu nauczyciela w Czarnowie"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 60/2013
z dnia 190listopada 2013 w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 59/2013
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 58/2013
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 57/2013
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Goworowo nieruchomości gruntowych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 56/2013
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Przebudowa drogi w msc. Grodzisk Mały w km 0+000,00 - 1 +242,50".
Więcej »
Zarzadzenie Nr 55/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 54/2013
w sprawie powołania komisji konkursowej na potrzeby II etapu konkursu ekologicznego "Moja rodzina jest ekozakręcona"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 53/2013
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 52/2013
Więcej »
Zarzadzenie Nr 51/2013
Więcej »
Zarzadzenie Nr 50/2013
z dnia 6 września 2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 49/2013
z dnia 28 sierpnia 2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Gminy Goworowo w drodze przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywalnej nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 48/2013
Wójta Gminy Goworowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Goworowo, stanowiących własność Gminy Goworowo w drodze przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanych nieruchomości.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 45/2013
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 44/2013
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2013
Wójta Gminy Goworowo z dnia 24 lipca 2013 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 lipca 2013 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 1 sierpnia 2013r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowe
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/13
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z dnia 24 lipca 2013 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 17 lipca 2013 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/13
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z d n i a 1 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i s
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/13
z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/13
Wójta Gminy Goworowo- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2013r.w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/13
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/13
z dnia 16 kwietnia 2013r w sprawie zmiany zarządzenia 61/10 z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/13
z dnia 5 kwietnia 2013r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2013/2014
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz inf
Więcej »
Zarządzenie nr 9/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15.02.2013 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych
Więcej »
Zarządzenie nr 7/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2013 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i ...
Więcej »
Zarządzenie nr 5/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2013
Więcej »
Zarządzenie nr 4/13
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Czernie, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie nr 3/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 28 stycznia 2013r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Cisk, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie nr 2/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 4 stycznia 2013r w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie nr 1/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Więcej »