imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2017

Uchwała nr XXXI/189/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXI/190/17
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m
Więcej »
Uchwała nr XXXI/191/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXI/192/17
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXXI/193/17
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
Więcej »
Uchwała nr XXXI/194/17
w sprawie zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety
Więcej »
Uchwała nr XXXII/195/17
zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXII/196/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"
Więcej »
Uchwała nr XXXII/197/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXII/198/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
Uchwała nr XXXII/199/17
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego, i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała nr XXXIII/200/17
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktó
Więcej »
Uchwała nr XXXIII/201/17
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której Gmina Goworowo jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
Więcej »
Uchwała nr XXXIII/202/17
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2017 roku"
Więcej »
Uchwała nr XXXIII/203/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020
Więcej »
Uchwała nr XXXIII/204/17
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała nr XXXIII/205/17
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/206/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/207/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/208/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/209/17
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/210/17
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru
Więcej »
Uchwała nr XXXV/211/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXV/212/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXV/213/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Podniesienie stanu Technicznego drogi powiatowej Nr 4403W(na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połaczenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z s
Więcej »
Uchwała nr XXXV/214/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała nr XXXV/215/17
w sprawie zmiany Statutu Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXXVI/216/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXVI/217/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/218/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/219/17
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/220/17
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/221/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/222/17
w sprawie zmiany z budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/223/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/224/17
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem Piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napoj
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/225/17
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/144/09 rady gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009r.w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego , funkcyjne
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/226/17
w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz okre
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/227/17
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/228/17
w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej
Więcej »
Uchwała nr XXXIX/229/17
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Więcej »
Uchwała nr XXXIX/230/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XXXIX/231/17
w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XXXIX/232/17
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXXIX/233/17
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko
Więcej »
Uchwała nr XL/234/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
Więcej »
Uchwała nr XL/235/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XL/236/17
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018rok
Więcej »
Uchwała nr XL/237/17
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała nr XL/238/17
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XL/239/17
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała nr XL/240/17
w sprawie przyjęcia "Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2017-2022"
Więcej »
Uchwała nr XL/241/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XL/242/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Uchwała nr XL/243/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuninie
Więcej »
Uchwała nr XLI/244/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XLII/245/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała nr XLII/246/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała nr XLII/247/17
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała nr XLII/248/17
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XLII/249/17
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2018
Więcej »
Uchwała nr XLII/250/17
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Więcej »
Uchwała nr XLII/251/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistach usług opiekuńczych dla
Więcej »
Uchwała nr XLII/252/17
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała XLIII/253/2017
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru
Więcej »
Uchwała XLIII/254/17
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała XLIV/255/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2017
Więcej »
Uchwała XLIV/256/17
zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
Więcej »
Uchwała XLV/257/17
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała XLIV/258/17
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »