imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2009

Uchwała Nr XXII/139/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Więcej »
Uchwała Nr XXII/140/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Więcej »
Uchwała Nr XXII/141/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/142/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do uczestnictwa w projektach kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/143/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/144/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/145/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/146/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/147/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, w Priorytecie VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pod tytułem "Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo".
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Goworowo na lata 2009 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/149/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2009 roku
uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Goworowie oraz nadania Statutu.

Więcej »
Uchwała Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/151/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Lipianka na lata 2009 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/152/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu opracowanego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/153/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/154/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 kwietnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, w Priorytecie VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pod tytułem "Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo".
Więcej »
Uchwała Nr XXV/155/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/156/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/157/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie funduszu sołeckiego w gminie na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/158/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/159/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/160/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/161/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/162/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/163/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Goworowo uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/164/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/165/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/166/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/167/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Lipianka na lata 2009 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/168/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 sierpnia 2009 roku
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/169/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/170/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 sierpnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/171/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/172/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej Ponikiew Duża - Pasieki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/173/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/174/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/175/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/176/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/177/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/178/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/179/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/180/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/181/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/182/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2010.

Więcej »
Uchwała Nr XXX/183/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/184/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza".
Więcej »
Uchwała Nr XXX/185/09
Uchwała Budżetowa na rok 2010
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXX/186/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/187/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/188/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/189/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/190/09
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, w Priorytecie VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pod tytułem "Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo".
Więcej »