imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2020

Uchwała Nr XVIII.139.20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pr
Uchwała Nr XVIII.139.20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.140.20 w sprawie określenia rodzaju świadcze oraz warunków i sposobu ich przyznawan
Uchwała Nr XVIII.140.20 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.141.20 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
Uchwała Nr XVIII.141.20 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.142.20 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo
Uchwała Nr XVIII.142.20 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.143.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.133.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 gru
Uchwała Nr XVIII.143.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.133.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołeckiemu na realizację zadania pn Rozbudowa i przebudowa ciągu ........
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.144.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
Uchwała Nr XVIII.144.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.145.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XVIII.145.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XIX.146.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie nabycia na własnosć nieruchomoś
Uchwała Nr XIX.146.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie nabycia na własnosć nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin
Więcej »
Uchwała Nr XIX.147.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości o
Uchwała Nr XIX.147.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XIX.148.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałe Nr XIII14020 RG Gowor
Uchwała Nr XIX.148.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałe Nr XIII14020 RG Goworowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej
Więcej »
Uchw Nr XX.149.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchw Nr XX.149.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchw Nr XX.150.20 w sprawie zmina w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchw Nr XX.150.20 w sprawie zmina w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchw Nr XX.151.20 w sprawie wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchw Nr XX.151.20 w sprawie wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchw Nr XX.152.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowan
Uchw Nr XX.152.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowo
Więcej »
Uchw. Nr XX.153.20 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Uchw. Nr XX.153.20 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Więcej »
Uchw. NR XX.154.20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoieganiu b
Uchw. NR XX.154.20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2020 roku
Więcej »
Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czys
Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczgółowego sposobu i zak
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z
Więcej »
Uchwała Nr XXI.157.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez
Uchwała Nr XXI.157.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Więcej »
Uchwała Nr XXI.158.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od ni
Uchwała Nr XXI.158.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, kt
Więcej »
Uchwała Nr XXII.159.20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Uchwała Nr XXII.159.20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr XXII.160.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykon
Uchwała Nr XXII.160.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXII.161.20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Uchwała Nr XXII.161.20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXII.162.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XXII.162.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXII.163.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXII.163.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXII.164.20 w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXII.164.20 w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2020-2023
Więcej »
Uchwła Nr XXII.165.20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Uchwła Nr XXII.165.20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXII.166.20 w sprawie przyjęcia GPWR w Gminie Goworowo na lata 2020-2022
Uchwała Nr XXII.166.20 w sprawie przyjęcia GPWR w Gminie Goworowo na lata 2020-2022
Więcej »
Uchwała Nr XXII.167.20 w sprawie nadania Statutu GBP w Goworowie
Uchwała Nr XXII.167.20 w sprawie nadania Statutu GBP w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXII.168.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia po
Uchwała Nr XXII.168.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i modzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepownia w tych sprawach w ramach Lokalnego programu....
Więcej »
Uchwałą Nr XXIII/169/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.
Uchwałą Nr XXIII/169/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/170/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworow
Uchwała Nr XXIII/170/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwałą Nr XXIII/171/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwałą Nr XXIII/171/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 202
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Więcej »
Ucwała NR XXIII/173/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny
Uchwała NR XXIII/173/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/174/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie o
Uchwała Nr XXIII/174/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji ...
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.175.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo n
Uchwała Nr XXIV.175.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.176.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2
Uchwała Nr XXIV.176.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.177.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
Uchwała Nr XXIV.177.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok szkolny 2020-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.178.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznacz
Uchwała Nr XXIV.178.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota Gruntowa wsi Nogawki
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.179.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od ni
Uchwała Nr XXIV.179.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.180.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej - Pet
Uchwała Nr XXIV.180.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej - Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Więcej »
Uchwała Nr XXV.181.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XXV.181.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXV.182.20 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXV.182.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXV.183.20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg g
Uchwała Nr XXV.183.20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XXV.184.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opł
Uchwała Nr XXV.184.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.185.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XXVI.185.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.186.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXVI.186.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.187.20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI.187.20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.188.20 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnopra
Uchwała Nr XXVI.188.20 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.189.20 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie
Uchwała Nr XXVI.189.20 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.191.20 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśn
Uchwała Nr XXVI.191.20 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.190.20 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie
Uchwała Nr XXVI.190.20 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Uchwała Nr XXVII.192.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXVII.192.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.193.20 zmieniajaca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2031
Uchwała Nr XXVIII.193.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.194.20 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXVIII.194.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.195.20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obl
Uchwała Nr XXVIII.195.20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.196. 20 odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letn
Uchwała Nr XXVIII.196. 20 odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele ..
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.197.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII14616 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwc
Uchwała Nr XXVIII.197.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII14616 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ...
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.198.20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Uchwała Nr XXVIII.198.20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.199.20w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami poza
Uchwała Nr XXVIII.199.20w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.200.20 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Uchwała Nr XXVIII.200.20 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.201.20 w sprawie powierzenia Gminie Goworowo prowadzenia niektórych zadań z zakre
Uchwała Nr XXVIII.201.20 w sprawie powierzenia Gminie Goworowo prowadzenia niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej
Więcej »
Uchwała Nr XXIX.202.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2031
Uchwała Nr XXIX.202.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXIX.203.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXIX.203.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXIX.204.20 w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Uchwała Nr XXIX.204.20 w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXIX.205.20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2021
Uchwała Nr XXIX.205.20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2021
Więcej »