imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2015

Zarzadzenie Nr 1/2015
z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami
Więcej »
Zarzadzenie Nr 2/2015
z dani 12 stycznia 2015r w sprawie o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
Więcej »
Zarzadzenie Nr 3/2015
z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie powołania komisji
Więcej »
Zarzadzenie Nr 4/2015
z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie podziałów środków
Więcej »
Zarzadzenie Nr 5/2015
z dnia 20 stycznia 2015r w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 6/2015
z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 7/2015
z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 8/2015
z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania zespołu
Więcej »
Zarzadzenie Nr 9/2015
z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 10/2015
z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Goworowo Sytemu Zarządzenia Bezpieczeństwem
Więcej »
Zarzadzenie Nr 11/2015
z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 12/2015
z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 17/2015
z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn:"Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 18/2015
z dnia 11 marca 2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Goworowie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 20/2015
z dnia 12 marca 2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - etap II"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 21/2015
z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 22/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 23/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 24/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 25/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 26/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 27/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 28/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny
Więcej »
Zarzadzenie Nr 29/2015
z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny
Więcej »
Zarzadzenie Nr 30/2015
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych do wydawania dowodów osobistych
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2015
w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2015
w sprawie przedstawienia radzie Gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2015
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2014rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2015
ws prawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2015
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na członków komisji wyborczych i sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2015
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2015
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2015
w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2015
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2015
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2015
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2015
w sprawie przekazania nakładów zwiększających oczyszczalnię ścieków w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Dzbądzek, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2015
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo"
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2015
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Goworowo Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zgodnego z wymogami normy ISO27001:2007
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2015
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn."Remont istniejącego szaletu, zlokalizowanego na działce nr 373 w Goworowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2015
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2015
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2015
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2015
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/2015
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczne
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/2015
w sprawie upoważnienia Urzędu Gminy do prowadzenia czynności wyborczych związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na członków obwodowych komisji ds. referendum, głosowaniem korespondencyjnym
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/2015
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2015
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/2015
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej w Szawinie, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2015
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin i szacowania szkód spowodowanych zdarzeniem noszącym znamiona niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan powstałych w budynkach mieszkalnych po wystąpieniu silnego porywistego wiatru w dniu 19 lipca r. n
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2015
w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2015
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r Gminnego Ośrodka Kultury
Więcej »
Zarzadzenie Nr 70/2015
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2015
w sprawie powołania zespołów zadaniowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2015
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2015
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/2015
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/2015
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności wyborczych w wyborach do Sejmu RP zarządzonych na 25 października 2015r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/2015
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/2015
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/2015
w sprawie odwołania ze składu komisji
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/2015
w sprawie odwołania ze składu komisji
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2015 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/2015
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Goworowo, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/2015
w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/2015
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Goworowo, Jawory Podmaście , Kobylin stanowiących własność Gminy Goworowo w drodze przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanych nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/2015
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/2015
w sprawie powołania komisji Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/2015
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/2015
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w msc. Cisk, gm. Goworowo".
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/2015
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Czarnowo, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/2015
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/2015
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/2015
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/2015
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/2015
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/2015
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/2015
w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/2015
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2572W Goworo
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/2015
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/2015
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/2015
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/2015
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 109/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/2015
w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/2015
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/2015
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015
Więcej »