imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Polityka wewnętrzna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok

Więcej »
Współpraca Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Więcej »
Wzór umowy
Więcej »
Wzór sprawozdania z wykonania zleconego zadania
Więcej »
Uchwała Nr III/9/2010
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/90/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012
Więcej »
Współpraca Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Więcej »
Projekt
Program współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013
Więcej »
Formularz
UWAGI DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOWOROWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2013.

Więcej »
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 września do 11 października.

Projekt uchwały zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;
2) osobiście w godzinach: 8.00 - 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a-e;
3) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.
Więcej »
Konsultacje Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozar
Zgodnie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Goworowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Goworowo do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


Konsultacje będą trwały od 24 października 2013 r. do 30 października 2013 r.
1. Projekt aktu prawa miejscowego zamieszczamy na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo.
2. Organizacje mogą zgłaszać uwagi do projektu aktu prawa miejscowego na specjalnie przygotowanym formularzu, udostępnionym na stronie internetowej www.goworowo.pl oraz dostępnym w formie papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo pokój nr 22.
3. Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu Gminy Goworowo w terminie 14 dni od daty oddania projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/236/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Więcej »
Zarzadzenie Nr 44/2014
Więcej »
Zarzadzenie Nr 56/2014
Więcej »
Zarzadzenie Nr 57/2014
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Więcej »
Konsultacje
Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
Więcej »
UWAGI
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY GOWOROWO DOTYCZĄCĄ PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015.
Więcej »
PROJEKT
Więcej »
Konsultacje
Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
Więcej »
Uchwała Nr L/295/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015
Więcej »
PROJEKT
Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015
Więcej »
UWAGI
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY GOWOROWO DOTYCZĄCĄ PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2015
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
Więcej »
Konsultacje
Więcej »
Ponowne konsultacje
Więcej »
Współpraca z organizacjami pozarzadowymi Gminy Goworowo na 2015
uchwała
Więcej »
Współpraca z organizacjami pozarzadowymi Gminy Goworowo na 2016
Uchwała
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Goworowo w 2016 roku
Więcej »
Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2016
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Więcej »
Konsultacje
Więcej »
Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
Więcej »
Zarzadzenie Nr 48/2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Goworowo w 2017 roku
Więcej »
Zarzadzenie Nr 56/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz
Więcej »
Zarzadzenie Nr 57/2017
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Więcej »
Konsultacje
Konsultacje Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Więcej »
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2018
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Goworowo w 2018 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2018
Zarządzenie Nr 36-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizacje zadań publicznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2018
Zarządzenie Nr 37-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Więcej »
Konsultacje w spr. programu z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje w spr. programu z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
zaproszenie na spotkanie Niepodległa
zaproszenie na spotkanie Niepodległa
Więcej »
Zarządzenie Nr 52-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 52-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Goworowie w 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacj
Zarządzenie Nr 61-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ...
Więcej »
Zarządzenie Nr 63-2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 20
Zarządzenie Nr 63-2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży....
Więcej »
Konsultacje
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
Więcej »
Uchwała w spr.uchwalenia programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmi
Uchwała w spr.uchwalenia programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami +program współpracy
Więcej »
Sprawozdanie z Rocznego Programu współpracy gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmio
Sprawozdanie z Rocznego Programu współpracy gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.
Więcej »
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
Więcej »
Formularz
Formularz
Więcej »
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2021 r.
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2021 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51.2021 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie
Zarządzenie Nr 51.2021 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Goworowo na 2021r.
Więcej »