imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2013

Uchwała Nr XXX/188/13
R A D Y G M I N Y G O W O R O W O z d n i a 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej
Więcej »
Uchwała Nr XXX/189/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXX/190/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXX/191/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXX/192/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXX/193/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXX/194/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/195/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/196/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/197/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/198/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z pomnika przyrody
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/199/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/200/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/201/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/202/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/203/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Ostrołęckiego zadania publicznego
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/204/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/205/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeźno na lata 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/206/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pasieki na lata 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/207/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/208/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela ni
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/209/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/210/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/211/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/212/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/213/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/214/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/215/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/216/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/217/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/218/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/219/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 11 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego pt.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/220/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/221/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/222/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/223/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/224/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/225/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/226/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/227/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/228/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/229/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/230/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/231/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/232/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/233/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 -2016
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/234/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/235/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/236/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/237/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2013roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/238/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr XL/239/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XL/240/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr XL/241/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021
Więcej »
Uchwała Nr XL/242/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian z budżecie Gminy Goworowo na 2013r.
Więcej »
Uchwała Nr XL/243/13
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Więcej »
Uchwała Nr XL/244/13
Uchwała Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2014-2017"
Więcej »