imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2012

Uchwała Nr XVII/107/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/108/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/109/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/110/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/111/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011
Więcej »
Uchwała Nr XVII/112/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/113/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XVII/114/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/115/12
Rady Gminy Goworowo Z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Więcej »
Uchwała Nr XVII/116/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo na lata 2010 - 2032"
Więcej »
Uchwała Nr XVII/117/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie poparcia inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączeniu regionu ostrołęcko
Więcej »
Uchwała Nr XVII/118/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/119/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/121/ 12
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/122/ 12
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/123/ 12
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/124/ 12
RADY GMINY GOWOROWO dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/125/ 12
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/126/ 12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/127/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/128/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/129/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania skarbnika gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/130/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019"
Więcej »
Uchwała Nr XIX/131/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Goworowo .
Więcej »
Uchwała Nr XIX/132/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
Więcej »
Uchwała Nr XX/133/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2011 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XX/134/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
Więcej »
Uchwała Nr XX/135/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2011.
Więcej »
Uchwała Nr XX/136/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2011.
Więcej »
Uchwała Nr XX/137/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XX/138/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach pro
Więcej »
Uchwała Nr XX/139/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymi
Więcej »
Uchwała Nr XX/140/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Więcej »
Uchwała Nr XX/141/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/142/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/143/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/144/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/145/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXI/146/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Więcej »
Uchwała Nr XXII/147/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 03 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/148/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/149/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/150/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/151/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/152/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/153/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/154/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 września 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/156/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 września 2012 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/157/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 19 września 2012r.w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji w 2013r. zadania drogowego w ramach
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/158/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/159/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/160/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/161/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/162/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXV/163/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/164/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/165/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/166/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXV/167/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXV/168/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/169/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/170/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/171/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/172/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/173/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/174/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/175/12
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/176/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/177/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/178/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/179/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/180/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/181/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nie
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/182/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/183/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/184/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/185/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2013 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/186/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2012-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/187/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r.
Więcej »