imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 2/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Goworowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 8 lutego 2011r w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 8 lutego 2011r w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2011/2012 oraz procedury ich zatwierdzania
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie powołania zespołów zadaniowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz inf
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do wydawania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32A/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 CZERWCA 2011 roku w sprawie powołania zespołu samooceny CAF.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2011 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i za
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin i szacowania szkód spowodowanych zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej powstałych w infrastrukturze komunalnej oraz w budynkach mieszkalnych i gospodar
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu fina
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 5 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Ekologiczno
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 26 września 2011r. zmieniające w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/11
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z dnia 13 października 2011 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Goworowo w drodze bezprzetargowej oraz podania
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 10 listopada 2011r w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/11
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/11
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »