imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2012

Zarządzenie Nr 1/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 12 stycznia 2012r w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 12 stycznia 2012r w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/12
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z d n i a 20 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Kaczka, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2012/2013 oraz procedury ich zatwierdzania
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz inf
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 23 kwietnia 2012r zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goworowo i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwoju demokracji, wspólnot ...
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/12
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/12
w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji samochodu marki STAR A 26 P
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/12
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/12
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/12
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie dla których organizatorem jest Gmina Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/12
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Pasiekach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, działań wspomagających rozwój demokracji, wspólno
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO Z DNIA 27 lipca 2012r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu fina
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 14 września 2012 r. uchylające zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 26 września 2012 r.w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/12
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z dnia 9 października w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Lipianka, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/12
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z dnia 9 października w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Cisk, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/12
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z dnia 9 października w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Damięty, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2012r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2012r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 listopada 2012r w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/12
W Ó J T A G M I N Y G O W O R O W O z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Borawe, gmina Rzekuń
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 30 LISTOPADA 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Goworowo i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/12
Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2012
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 grudnia 2012r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 grudnia 2012r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 grudnia 2012r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/12
WÓJTA GMINY GOWOROWO z dnia 31 grudnia 2012r w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »