imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 1/2016
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2016
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie powołania Zespołu Koordacyjnego Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych oraz wzoru wniosku do WSPO
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2016
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2016
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie Ponikiew Mala, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ponikiew Mała, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ponikiew Mała, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Ponikwi Małej
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2016
w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2016
w sprawie przedstawienia radzie Gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2016
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2016
w sprawie nabycia nieruchomości położnej w obrębie Szarłat, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2016
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2016
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2016
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2016
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zaorze, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2016
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych oraz wzoru wniosku do WSPO
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2016
w sprawie wprowadzenia "instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Kaczka, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2016
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2016
w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2016
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/15 w sprawie zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Goworowo w 2016 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2016
w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie z zajmowanego stanowiska
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2016
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Goworowo na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2016
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kuninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kaczka, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Dzbądzek, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2016
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2016
w sprawie zmian w budżecie
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2016
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin i szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej i w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan i obfity opad deszczu na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2016
w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2016
w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ZS Nr 1 w Goworowie" Zespołowi Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2016
w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2016/2017" Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2016
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2016
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Goworowo, stanowiących własność Gminy Goworowo w drodze przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywalnych nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2016
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Gminnego Ośrodka Kultur
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wólka Brzezińska, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie 60/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/2016
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn; " Modernizacja Oświetlenia elektrycznego w gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/2016
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikiwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4406W jako alternatywny
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/2016
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Dzbądzek, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2016
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2016
w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 r
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2016
w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury d
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/2016
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/2016
w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2016
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2016
w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/2016
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2016
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/2016
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisk"
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/2016
w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 r
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/2016
w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/2016
w sprawie prowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/2016
w sprawie prowadzenia rocznej inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach oraz należności od kontrahentów
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/2016
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/2016
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 16A w Goworowie"
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/2016
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/2016
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/2016
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/13 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »