imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2014

Uchwała Nr XLI/245/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014
Więcej »
Uchwała Nr XLI/246/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych
Więcej »
Uchwała Nr XLI/247/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XLII/248/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego
Więcej »
Uchwała Nr XLII/249/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zaciągniętego kredytu
Więcej »
Uchwała Nr XLII/250/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XLII/251/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr XLII/252/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XLII/253/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr XLII/254/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w Statusie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/255/14
Rada Gminy Goworowo z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XLIII/256/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 15 kwietnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/257/14
z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru,sztandaru, łańcuchów władzy i pieczęci gminy Goworowo oraz zasad ich stosowania
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/258/14
z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Goworowo oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/259/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XLIV/260/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r
Więcej »
Uchwała Nr XLV/261/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2013rok
Więcej »
Uchwała Nr XLV/262/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Więcej »
Uchwała Nr XLV/263/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XLV/264/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XLV/265/14
rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"
Więcej »
Uchwała Nr XLV/266/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014 r w sprawie upoważnienia Kierownika
Więcej »
Uchwała Nr XLV/267/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XLV/268/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/269/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/270/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/271/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie prowadzone przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/272/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/273/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo w Gminie Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/274/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia programu na rzecz Osób Starszych w gminie Goworowo na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/275/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeźno na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/276/14
z dnia 2 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/277/14
z dnia 2 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Kobylin
Więcej »
Uchwała Nr XLVII/278/14
z dnia 2 września 2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/279/14
z dnia 25 wrzesnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/280/14
z dnia 25 września 2014r w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/281/14
z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/282/14
z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dotacji w 2014r. Parafii rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/283/14
z dnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/284/14
z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/285/14
z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/286/14
z dnia 25 września 2014r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/287/14
z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/288/14
z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej
Więcej »
Uchwała Nr XLIX/289/14
z dnia 17 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w gminie Goworowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XLIX/290/14
z dnia 17 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr L/291/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr L/292/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr L/293/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średniej cenę sprzedaży drewna , przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr L/294/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr L/295/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr L/296/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr L/297/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej
Więcej »
Uchwała Nr I/1/14
w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Przewodniczacego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr I/2/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr I/3/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr II/4/14
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr II/5/14
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Nr II/6/14
w sprawie określenia liczby członków i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr II/7/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr III/8/14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r
Więcej »
Uchwała Nr III/9/14
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
Więcej »
Uchwała Nr III/10/14
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr III/11/14
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr IV/12/14
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Uchwała Nr IV/13/14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r
Więcej »
Uchwała Nr IV/14/14
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
Więcej »
Uchwała Nr IV/15/14
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr IV/16/14
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/17/14
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i w szkoleniach pożarnych
Więcej »