imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXI/191/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/192/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/193/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/194/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/195/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/196/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/197/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/198/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/199/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/200/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/201/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/202/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/203/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/204/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Goworowo na lata 2009-2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/205/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Goworowo nieruchomości gruntowych.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/206/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/207/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/208/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/209/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 12 maja 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/210/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/211/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/212/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/213/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Goworowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/214/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/215/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/217/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/218/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 sierpnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/219/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/220/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/221/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr ew. 187 położoną w obrębie Michałowo, gmina Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/222/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/223/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skarg.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/224/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010 roku
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/225/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 4 października 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Goworowo na lata 2009-2013.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/226/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 4 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XL/227/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XL/229/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2013.
Więcej »
Uchwała Nr XL/230/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.
Więcej »
Uchwała Nr XL/231/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr XL/232/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Więcej »
Uchwała Nr XL/233/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XL/234/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XLI/235/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.
Więcej »
Uchwała Nr XLI/236/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia deklaracji.
Więcej »
Uchwała Nr I/3/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 8 grudnia 2010r
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2010 r.
Więcej »
Uchwała Nr III/9/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r.
w spawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji.
Więcej »
Uchwała Nr IV/10/2010
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2010r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/11/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
Więcej »
Uchwała Nr IV/12/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r.
określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr IV/14/2010
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr III/8/2010
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr IV/13/10
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011
Więcej »