imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2014

Zarzadzenie Nr 1/2014
w sprawie opracowania planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 2/2014
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
Więcej »
Zarzadzenie Nr 4/2014
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 5/2014
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 6/2014
w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Więcej »
Zarzadzenie Nr 7/2014
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania strategii.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 8/2014
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 9/2014
w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań jednostki podległe
Więcej »
Zarzadzenie Nr 10/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 11/2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 12/2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 13/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.:" Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabin"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 15/2014
w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
Więcej »
Zarzadzenie Nr 16/2014
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 17/2014
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2013rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 18/2014
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2013rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 19/2014
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin i szacowania szkód powstałych w budynkach gospodarczych spowodowanych zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowe po wystąpieniu silnego porywistego wiatru w dniu 15 marca 2014 roku na terenie gminy Gowor
Więcej »
Zarzadzenie Nr 22/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 22A/2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Zarzadzenie Nr 23/2014
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 24/2014
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 25/2014
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 26/2014
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 27/2014
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2014-2024
Więcej »
Zarzadzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jemieliste , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Goworowo - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 25 kwietnia 2014r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 34/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 6 maja 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Szczawin , gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 37/2014
Wójta Gminy Goworowo z dnia 6 maja 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 38/2014
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie i Kierownika Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 39/2014
w sprawie pobierania opłat za ksero i fax
Więcej »
Zarzadzenie Nr 40/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 41/2014
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 42/2014
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 43/2014
z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 44/2014
Więcej »
Zarzadzenie Nr 45/2014
z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 46/2014
z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 47/2014
z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 48/2014
z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemu informatycznego.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 49/2014
z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jemieliste gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 50/2014
z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jemieliste gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 51/2014
z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 52/2014
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 53/2014
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 54/2014
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 55/2014
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 56/2014
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2014r, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 57/2014
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 58/2014
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 59/2014
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014roku Gminnego Ośrodka Ku
Więcej »
Zarzadzenie Nr 60/2014
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 61/2014
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 62/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 63/2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 64/2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczawin gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 65/2014
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 66/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 67/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn" Przebudowa drogi Lipianka - Damięty - Bobin w km 2+158,64 do km 4+372,12
Więcej »
Zarzadzenie Nr 69/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasiek"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 70/2014
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych i sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
Więcej »
Zarzadzenie Nr 71/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej pn" Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo" Etap I - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Borki gm. Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 72/2014
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompletne kluczowe - " Moja przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 73/2014
w spawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 74/2014
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 75/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn;" Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 76/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 77/2014
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania :"pn: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych :od drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło -Goworowo- Ostrołęka - poprzez miejscowości Ponikiew Mała -Kaczka
Więcej »
Zarzadzenie Nr 78/2014
z dnia 22 października 2014 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Czarnowo, gm. Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 79/2014
z dnia 29 października 2014 w sprawie w budżecie Gminy Goworowo na 2014r
Więcej »
Zarzadzenie Nr 80/2014
z dnia 31 października 2014r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn." Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goworowo " Etap II, III, IV
Więcej »
Zarzadzenie Nr 81/2014
z dnia 7 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 82/2014
z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015
Więcej »
Zarzadzenie Nr 83/2014
z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 84/2014
z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 85/2014
z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 86/2014
z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 87/2014
z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 88/2014
z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 89/2014
z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 90/2014
z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 91/2014
z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 rok.
Więcej »