imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2008

Uchwała Nr XII/75/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Goworowo zadania publicznego.
Więcej »
Uchwała Nr XII/76/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Więcej »
Uchwała Nr XII/77/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości oznaczonej działką nr ew. 685/4 położonej w obrębie Goworowo przy ul. Szkolnej 16a.
Więcej »
Uchwała Nr XII/78/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia deklaracji.
Więcej »
Uchwała Nr XII/79/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr XII/80/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnowie.
Więcej »
Uchwała Nr XII/81/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylinie.
Więcej »
Uchwała Nr XII/82/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
Więcej »
Uchwała Nr XII/83/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipiance.
Więcej »
Uchwała Nr XII/84/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żabinie.

Więcej »
Uchwała Nr XII/85/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/86/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/87/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Więcej »
Uchwała Nr XIII/88/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/89/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/90/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/91/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/92/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD)"Zaścianek Mazowsza", wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
Więcej »
Uchwała Nr XIII/93/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kobylinie.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/94/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żabinie.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/95/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/96/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/97/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 - 2013.

Więcej »
Uchwała Nr XIV/98/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

Więcej »
Uchwała Nr XIV/99/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/100/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej »
Uchwała Nr XV/101/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr XV/102/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XV/103/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XV/104/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/105/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnowie.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/106/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 sierpnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/107/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 sierpnia 2008 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/108/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 sierpnia 2008 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipiance.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/109/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 sierpnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

Więcej »
Uchwała Nr XVII/110/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/111/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2007.

Więcej »
Uchwała Nr XVIII/112/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/114/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo".
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/115/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/116/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Goworowo.

Więcej »
Uchwała Nr XVIII/117/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych Gminy Goworowo oraz granic ich obwodów.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/118/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/113/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/119/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/120/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/121/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/122/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/123/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/124/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/125/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

Więcej »
Uchwała Nr XIX/126/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/127/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 października 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej »
Uchwała Nr XX/128/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XX/129/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XX/130/08
Rady Gminy w Goworowie z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie akceptacji wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XX/131/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XX/132/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Więcej »
Uchwała Nr XX/133/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.

Więcej »
Uchwała Nr XXI/134/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Więcej »
Uchwała Nr XXI/135/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goworowo na rok 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/136/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/137/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/138/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Więcej »