imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 1/2017
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2017
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2017
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Wólka Brzezińska
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/2017
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowie Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2017
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2017
w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goworowo w 2017r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2017
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za wynajem lokali mieszkalnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2017
w sprawie powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 16/2017
w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 17/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/13 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 23/2017
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 24/2017
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok , sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 25/2017
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 26/2017
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowa
Więcej »
Zarzadzenie Nr 27/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017r
Więcej »
Zarzadzenie Nr 28/2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 30/2017
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 31/2017
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez gminę Goworowo z mocy prawa
Więcej »
Zarzadzenie Nr 32/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Goworowie za rok 2016
Więcej »
Zarzadzenie Nr 33/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2016
Więcej »
Zarzadzenie Nr 39/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 40/2017
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 41/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 42/2017
w sprawie powołania zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 43/2017
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 44/2017
zmieniające uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 45/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 r
Więcej »
Zarzadzenie Nr 46/2017
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 47/2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Zarzadzenie Nr 48/2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Goworowo w 2017 roku
Więcej »
Zarzadzenie Nr 49/2017
w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 50/2017
w sprawie zamiany nieruchomosci
Więcej »
Zarzadzenie Nr 51/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Zarzadzenie Nr 52/2017
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 53/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 54/2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Zarzadzenie Nr 55/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Goworowo, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 56/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz
Więcej »
Zarzadzenie Nr 57/ 2017
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 58/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Brzezińska, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 59/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Zarzadzenie Nr 60/2017
w sprawie wprowadzenia "Księgi Procedur audytu wewnętrznego"
Więcej »
Zarzadzenie Nr 61/2017
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 62/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 63/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 64/2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Zarzadzenie Nr 65/2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Więcej »
Zarzadzenie Nr 66/2017
w sprawie dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarzadzenie Nr 67/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wólka Brzezińska, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 68/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylin, Stanowiącej własność Gminy Goworowo w drodze przetargu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanych nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 69/2017
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 70/2017
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 71/2017
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Zarzadzenie Nr 72/2017
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Dzbądzek, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 73/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 74/2017
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 75/2017
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 76/2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
Więcej »
Zarzadzenie Nr 77/2017
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 78/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 79/2017
w sprawie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 79/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 80/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 81/2017
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 82/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 83/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 84/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 85/2017
w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2018 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 86/2017
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Zarzadzenie Nr 87/2017
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 88/2017
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 89/2017
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 90/2017
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 92/2017
w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 93/2017
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Brzeźno Kolonia.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 94/2017
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 95/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 96/2017
w sprawie powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 97/2017
w sprawie zmian w stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goworowo w 2017r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 98/2017
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Goworowo z mocy prawa
Więcej »
Zarzadzenie Nr 99/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 100/2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 101/2017
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w samochodach OSP i zbiorniku na olej w budynku urzędu gminy oraz stanu materiałów biurowych
Więcej »
Zarzadzenie Nr 102/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 103/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ponikiew Mała, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 104/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ponikiew Mała, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 105/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ponikiew Mała, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 106/2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ponikiew Mała, gmina Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 107/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 r.
Więcej »
Zarzadzenie Nr 108/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 109/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2017 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 110/2017
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr111/2017
Zarządzenie Nr 111- 2017 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w szkołach i przedszkolu
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/2017
Zarządzenie Nr 112 - 2017 w sprawie przekazania nakładów na buynkek Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/2017
Zarządzenie Nr 113 - 2017 w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/2017
Zarządzenie Nr 114 - 2017 w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/2017
Zarządzenie Nr 115 - 2017 w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goworowo.
Więcej »