imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2011

Uchwała Nr V/15/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r. dot. Budżetu Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr V/16/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przejęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.
Więcej »
Uchwała Nr V/17/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr V/18/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1.rozwoju i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe w Prioryte
Więcej »
Uchwała Nr V/19/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr V/20/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" , w Priorytecie IX Rozwój wyksz
Więcej »
Uchwała Nr VI/21/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr VI/23/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
Więcej »
Uchwała Nr VI/24/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VI/25/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr VI/26/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego w gminie na 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/27/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Więcej »
Uchwała Nr VI/28/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015.
Więcej »
Uchwała Nr VI/29/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej działką nr ew. 685/4 położonej w obrębie Goworowo przy ul. Szkolnej 16a
Więcej »
Uchwała Nr VI/30/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.
Więcej »
Uchwała Nr VI/31/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy.
Więcej »
Uchwała Nr VI/32/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania skarbnika gminy.
Więcej »
Uchwała Nr VI/33/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr VII/34/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/35/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowania zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/36/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/38/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
Więcej »
Uchwała Nr VII/39/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji
Więcej »
Uchwała Nr VII/40/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/41/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr VI/22/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 25 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr VII/37/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr IX/42/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr IX/43/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
Więcej »
Uchwała Nr IX/44/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , informacji o
Więcej »
Uchwała Nr IX/45/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2010.
Więcej »
Uchwała Nr IX/46/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2010.
Więcej »
Uchwała Nr IX/47/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 31 maja 2011 r. W sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011
Więcej »
Uchwała Nr X/49/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowania zadania
Więcej »
Uchwała Nr X/50/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Więcej »
Uchwała Nr X/51/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr X/53/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011 r .zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.
Więcej »
Uchwała Nr X/54/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie prowadzone przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr X/56/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr X/57/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr X/48/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Goworowo na lata 2009-2013
Więcej »
Uchwała Nr X/55/11
R A D Y G M I N Y G O W O R O W O z d n i a 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcyc
Więcej »
Uchwała Nr XI/58/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XI/59/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr XI/60/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XI/61/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 19 sierpnia2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Goworowo.
Więcej »
Uchwała Nr XI/62/11
RADA GMINY GOWOROWO z dnia 19 sierpnia 2011 r. W sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez G
Więcej »
Uchwała Nr XI/63/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Więcej »
Uchwała Nr XII/64/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
Więcej »
Uchwała Nr XII/65/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego.
Więcej »
Uchwała Nr XII/66/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/67/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Więcej »
Uchwała Nr XII/68/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Więcej »
Uchwała Nr XII/69/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XII/70/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2011-2015
Więcej »
Uchwała Nr XII/71/11
RADA GMINY GOWOROWO z dnia 26 września 2011r. W sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji w 2012r. zadania drogowego w ramach
Więcej »
Uchwała Nr XII/72/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/73/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/74/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/75/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/76/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Goworowo na rok 2012 na realizację projektu:
Więcej »
Uchwała Nr XIII/77/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/78/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Goworowo na rok 2012 na realizację projektu:
Więcej »
Uchwała Nr XIV/79/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/80/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/81/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Więcej »
Uchwała Nr XIV/82/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/83/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Nr XIV/84/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr XIV/85/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2012.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/86/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/87/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/88/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/89/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/90/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/91/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Więcej »
Uchwała Nr XV/92/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr XV/93/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XV/94/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Więcej »
Uchwała Nr XV/95/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie , uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki oblicz
Więcej »
Uchwała Nr XV/96/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach pr
Więcej »
Uchwała Nr XV/97/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/98/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/99/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/100/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/101/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2012-2021
Więcej »
Uchwała Nr XVI/102/11
Rady Gminy Goworowo dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XVI/103/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/104/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza
Więcej »
Uchwała Nr XVI/105/11
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/106/11
Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
Więcej »