imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zgromadzenia
Informacja w sprawie zgromadzeńZgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z  2019 r. poz. 631), zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia w postępowaniu zwykłym, przekazuje się pisemnie za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
Urząd Gminy  Goworowo
ul. Ostrołęcka 21
07-440 Goworowo
Czynny: w poniedziałek w godzinach 7:00 – 16:30,  wtorek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, piątek w godzinach 7.30 – 14.00
Telefon (29) 761 40 66, (29) 761 40 43, (29) 761 40 33
Fax (29) 761 42 22
e-mail: ug@goworowo.pl


Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o Zgromadzeniach, zawiadomienie o zgromadzeniu w postępowaniu uproszczonym, przekazuje się wyłącznie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:
tel.: (29) 761 40 66
e-mail: ug@goworowo.pl


Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.


Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń: 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;

 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.


Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
Organizator o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia zorganizowania zgromadzenia powinno zawierać: 1. imię i nazwisko organizatora, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres z tą osobą;

 2. imię, nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca  zakończenia, zgromadzenia,

 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 


Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się: 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;


W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. 

Wydanie decyzji o zakazie zorganizowania zgromadzenia następuje jeżeli: • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. W tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach , o których mowa w art. 12 lub 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach;

 • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy Prawo o zgromadzeniach


Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając: 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 3. ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego za względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24  lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631)

Opłata skarbowa:

Opłaty skarbowej od zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie pobiera się.

Autor : Urszula Pskiet
Zredagował(a) : Piotr Jakacki
Data wprowadzenia : 2021-05-16 11:25:14
Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-16 11:26:35
Liczba wyświetleń : 145

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Jakacki  16.05.2021 11:25pokaż tą wersję